Horoskopy


Nevyčítejte životu, co vám nedal, ale začněte oceňovat, co vám dal a co vám dává.

Předpovědi jsou dvojího druhu. Jedny nemůžete změnit. Druhé nejsou od toho, aby se striktně staly, ale aby upozornily, pomohly, připravily, otevřely, ale k tomu je potřeba konání.

2019 je rokem mentálních schopností a obratů, kreativity, poznání, mateřstvím, tajemství, oběti, uvíznutí, někdy až vynuceného klidu. Bude podporováno logické, analytické uvažování, ale i abstraktní, kulturní, duchovní záležitosti budou působit, kam budou posunuty, tam v následujícím roce budou působit. Bude se více zvažovat, jakým směrem se vydat, ne vždy to bude, ale dobré. Pozor na bezstarostnost, která se v následujících letech vymstí. Beznaděj bude mít v tomto roce také své místo, ale může se stát zázrak, když odpovědnost bude vůči vyššímu a to Bohu Hospodinovi. Na odpuštění, očištění, pokoru, usmíření, lásku, poděkování, modlitbu je každý rok dobrý.

Pozor na konečnou 3 v roce 2019 to přináší spravedlivost, utrpení, vykoupení, trpělivost, právo, řád, odkrývání nečistých záležitostí, z kterých nelze uniknout.

2019 je to rok v číselné hodnotě 12, 1+2= v cyklu 3, symbolizující, že bude záležet, kam se vydáte, buď budete růst, nebo půjdete dolů, nebo začnete stagnovat, nebo objevíte, nastoupíte svou novou cestu, nebo se probudíte, nebo prohlédnete, nebo se budete, musíte vrátit. Je to rok o vzestupu i pádu, rozcestí, křižovatek.

12 v tarotových kartách má označení - Visatec, zrádce, Zkouška, Kříž, Rituální Oběť. Značí poznání ve vykoupení a to bez násilí. Je to Kristova karta. Je to karta změn, absolutní odevzdání, obětavosti, moci, síly, usměrňování. Mariášové karty obsahují 12 dvorních karet a jsou datovány z 12 století z Indie.

12 je astrologickým symbolem tarotové karty Trojzubce, atribut Neptuna, boha moří. Neptun je také spojován s intuicí, rozpouštěním, s pročišťováním, soucitem, iluzí, mučednictvím, sebepoznáním. Voda je živel této karty a skrývá tajemství smrti a zároveň znovuzrození.

V kabale je Oběšenec znám jako pevná inteligence. V Hebrejštině je Mem a to je voda, která je odrazem (zrcadlem). Dostali jste fyzické tělo, abyste během svého života učinili nějakou duchovní práci, nyní je doba to učinit.

3 v tarotových kartách je označována - Panovnice, Vládkyně, Císařovna.

3 je BOŽSKÉ nebo-li Nebeské číslo. Znamení Kříže: Otce – Syna – Ducha Svatého.

Pod vlivem čísla tři v roce se bude dít nevinnost, láska, bojovnost, zrada, osamocenost. Více žen bude těhotných. Více partnerských párů se stabilizuje ve vztazích. Zavládne však větší krutost, násilí k druhým lidem. Počet nemocných jak fyzicky tak psychicky se bude zvyšovat. Stoupne počet lidí závislých na nějaké věci, včetně drog.

3 v cyklu, značí tajemství Ježíšova kříže - spasení i zrada nebo, dobro a zlo.

12 a 3 jsou nositeli – plodnosti jak dobrých věcí, tak špatných, mateřství, optimismu, spojení ducha a hmoty, morální a fyzické síly, tvůrčí realizace, vůle, odvahy, nové energie, citlivosti, rovnováha, konfrontace, rozhodnosti, odměny podle zásluh, samostatnosti, intuice, řádu, smyslnosti, inspirace, práva, překonání překážek, změny v materiální sféře, pozitivního čekávání, rychlosti, netrpělivosti, diplomacie, vzdoru, nadání, vizí, sexuality, trápení, zla, pýchy, krutosti, tvrdosti, sklonům k sebevraždám, sebepoškozování, podrážděnosti, stagnace, vracení se do bodu ublížení, emocí, soudů, nepochopení sebe i druhých, velkého a tím na obtíž ega, zapomínání na druhé, nebo je ovládat.

12 a 3 na negativní úrovni symbolizují útěky, strachy, podvody, fobie, hrubosti, zrady, katastrofy, ztracenost, prostituce, drogy, závislosti, zlo, temné síly, špatnou morálku, chtíč, ovládání a využití druhých, boje pro požitek, slepotu mysli, jenž vede do tmy a ke zlu, těžkosti, neštěstí, intriky, zaslepenost, pohromy vodou a ohněm, války, migrace lidí, násilí. Ti co byli probuzení se postupně budou ukládat opět ke spánku, nebo budou zasaženi šípy temnoty.

12 a 3 na pozitivní úrovni nabízejí energii, pokoru, hlubokou meditaci, modlitby, děti, plození, probuzení, radost ze života, moc, odevzdání se z celého srdce vyšší vůli, duševní síla i materiální, odpoutanosti, oběť + láska + odevzdání, dary, mysticismus. Nejdříve je poznání pak učení, pak používání, abyste správně jednali v souladu s vesmírnými zákony Boha – Hospodina (jakékoli víry v lásce). Postavit se problémům, neutíkat, ale řešit a to sílou čistoty.

Chraňte se jednoduchých soudů a snažte se porozumět. Nezapomínejte tím i na zákon příčiny a následku (karma). Zahloubejte se do sebe samých a poznejte co je pro vás nejdůležitější.

Můžete dosáhnout velkého úspěchu ale i krachu. Využijte své síly k vyjádření se, k dobrému konání, k duchovnímu rozvoji, sebeúctě, pokoře, odpuštění sobě i druhým, ujasnění si co doopravdy chcete, protože zlo v tomto roce bude dvojnásob útočit, proto vydávejte to nejlepší co ve vás je i třeba v maličkostech, celá naše Planeta Země po tom volá, po očistě a nadechnutí se. To co přijímáme i to pak vydáváme a naopak, proto pozor na myšlenky, které se zhmotňují ve slova, ty, pak ve skutky, činy. Mějte mysl a konání pozitivní i na pozoru, temná síla bude útočit v různé podobě, a to i v úmrtnosti, nemocech, ztrát.

Budou se otevírat jiné dimenze, více lidí bude hledat duchovní oblast, více lidí bude mít schopnost se napojovat na astrálno, pomáhat druhým, ale pozor na dualitu i duchovní rádci budou více náchylní podléhat temnotě, zlu.

Pod vedením Oběšence 12, Císařovny 3 máte šanci na změnu ve všech oblastech vašeho života. MODLETE SE v pokoře, lásce, odpuštění, úctě, tak i konejte, pak se vám dostane od čísla 12 požehnání.

Vezměte svůj kříž a noste ho hrdě, pak budete šťastní. JE TO NA VÁS.

Snad to pochopí i naši králové, protože tyto čísla se budou působit pozitivně i negativně. Je to další důležité období pro komunikaci ve vyjednávání, usmíření, pokoru, pomoc druhému.

U nás doma, v našem království se bude stupňovat z roku 2018 represe, destrukce, nespokojenost, nedůvěřivost, nedůtklivost, vůči královi a jeho poručíkům, generálům atd., kteří nesouhlasí s kralováním současného krále a chtějí ho svrhnout s úctou, ač ten se chce udržet u moci jakýmkoli způsobem. Karta Visatce ho dožene svým křížem a to nejenom jeho.

V tomto roce dojde ke změnám v mezilidských vztazích, budou horší a to i na úrovni států, jak duchovních, tak světských.

Státy se budou přetahovat o sílu, energii, nadvládu. Diplomacie bude pod rouškou boje. Dohody, sliby budou překračovat hranice tolerantnosti a nebudou mít žádnou váhu. Boj o moc bude urputnější, krutější. Zlo se bude dále šířit větším tempem, ale pořád jsme vyzýváni na změnu a to v odpuštění, spravedlnosti, lásce, usmiřování, respektování, slušnosti, úctě k druhému a to i mezi státy.

Bude více bolesti, nemocí, ztrát, boje včetně žití, větší úmrtnost, přírodní katastrofy po celém světě. Hodně firem ztratí své zázemí a bude padat do dluhů, exekucí, insolvencí. Korupce se více rozroste ve všech odvětví. Lidi budou ztrácet své životní jistot a tím bude i ztráta pracovních příležitostí, bude přibývat více sebevražd, utíkání od reálného života, hodně se bude hledat v uvozovkách duchovní směr pro ovládání, moci, nadřazenosti nad druhými.

Bude to postihovat všechny dle svého kříže, zásluh, konání. Odplata může být i v podobě utrpení našich nejbližších na nichž lpíme, máme je rádi, jsme citově vázáni, MILUJEME, ale je to spravedlnost Boha, Vyšší energie, zákon karmy, atd..

Hranice budou stále narušovány. Zvýší se násilnosti. Chudoba postihne více lidí. Bude finanční nestabilita. Podnební pásma se posunou, což se už děje, ale bude to znatelnější. Na některých územích začne být nedostatek vody, kde dosud problém tohoto druhu neměli a jinde budou ničivé záplavy. Lidé budou mít hlad, nejistoty, budou ztrácet své domovy. Tlak migrace bude větší.

Svět balancuje, ale největší katastrofa jsme my lidé a to naše duše s tělem. Ztrácíme lásku, víru, mravnost, důvěru, ohleduplnost, úctu, pokoru, důstojnost. Planeta Země i číslo 12 nás vyzývají k hluboké změně a dávají nám šance, abychom se už vydali na tu správnou cestu, protože žádné represe, zákony, peníze, politické a vojenské opatření, dohody, smlouvy nás nezachrání, neochrání.

Jste tu všichni pro lásku v lásce Boží, tak se pozastavte nad svým konáním. Přispějte ke změnám, tak aby byli dobré pro všechny, ne jen pro jednotlivé skupiny, či jednotlivce, ale pro všechny na této planetě a to skrze respekt ke všemu živému. Zabraňte, ať nedojde k většímu světovému rozkolu, válkám, ekologickým pohromám, zlu, atd. co ničí celý svět naší planety Země. Je to naše jedinečná planeta Země.

2019 je výzva pro všechny, ať jsme jakéhokoli vyznání, ať jsme jakékoli pleti, ať máme jakékoli sociální postavení, ať žijeme v jakémkoli státu. Propojte se v čisté lásce v modlitbě s pochopením, odpuštěním, pokorou a tím braňte všemu zlu v jeho konání.

Nahlédněte na svou minulost, zde na Zemi, aby i přítomnost byla Vám ponaučením, pro lepší budoucnost.

Přeji, ať tento rok 2019 uděláte změny, tím správným směrem a přinese vám to nejlepší z čísel 12, 3 a jste v milosti, lásce Boží.

S úctou AgaNyní o každém jednotlivém znamení obecně v roce 2019. Jsou v nich pozitivní, ale i negativní prognózy.

Chcete-li vědět konkrétnější informace, zavolejte, nebo se objednejte 721 570 333.

Rok 2019.

Vodnář 21.1. - 20.2.
Ryby 21.2. - 20.3.
Beran 21.3. - 20.4.
Býk 21.4. - 21.5.
Blíženci 22.5. - 21.6.
Rak 22.6. - 22.7.
Lev 23.7. - 22.8.
Panna 23.8. - 22.9.
Váhy 23.9. - 23.10.
Štír 24.10. - 22.11.
Střelec 23.11. - 21.12.
Kozoroh 22.12. - 20.1.